آخرین پست ها

اجداد فیلم های انیمیشن، تعدادی اسباب بازی مکانیکی قرن ۱۹ بود که تصور حرکت را به وجود می آورد. هیچ یک از این ابزار هیچ

به حرکت درآوردن اشیا مهمترین هنر انیمیشن،هنرحرکت است.یک انیماتور موفق انیماتوری است که هر چیزی را بتواند زنده کند(مجموعه ای از نقاشی ها یا حتی

از جمله برتری های متحرک سازی بر سایر انواع فیلمسازی، امکانات داستان پردازی آن است، مخصوصا آن دسته از داستان هایی که فیلم کردن آن